Gebruiksvoorwaarden

Uitgever van de website. De onderhavige website wordt uitgegeven door ViVio bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Rodenbachstraat 70,1190 Brussel (België) en die ondernemingsnummer 0458.849.491 heeft.

Disclaimer - Inhoud van deze website. Deze website verschaft inlichtingen over onderwerpen verband houdende met de gezondheid en is bestemd voor het Belgische publiek. De website bevat geen beweringen over de voordelen of prestaties van een specifieke medische behandeling, product of commerciële dienstverlening.
De van deze website deel uitmakende informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het verschaffen van inlichtingen. Ze kan niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses of het behandelen van een aandoening of een ziekte. De op deze website verschafte informatie is bestemd om de rechtstreekse relatie tussen de bezoeker van de site en de gezondheidsdeskundige te verbeteren, niet om deze te vervangen; zij vormt geen consultatie of medisch onderzoek en kan deze niet vervangen. Elk gezondheidsprobleem moet worden onderworpen aan een consultatie of persoonlijk medisch onderzoek door een arts teneinde de juiste diagnose en behandeling vast te stellen. Wij streven ernaar ons te verzekeren van de juiste inhoud van deze website en deze regelmatig te updaten. Nochtans garandeert ViVio bvba niet dat de tekst van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. In geen geval kan ViVio bvba verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook, zij het als gevolg van de toegang tot dan wel het gebruik van deze website of de inhoud daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten. Deze website en de inhoud daarvan – waaronder zonder enige beperking de teksten, grafieken, illustraties, logos en pictogrammen – worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten en mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, verveelvoudigd, gedistribueerd, gebruikt, bewerkt of vertaald, behoudens schriftelijke toestemming van ViVio bvba en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om, uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, onderdelen van deze website te downloaden en te printen, mits de inhoud niet wordt gewijzigd en de mededelingen inzake auteurs- en merkenrechten in acht worden genomen.

Links naar andere sites. De hyperlinks naar websites van derden, die op deze website ter beschikking staan, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u ertoe besluit die links te gebruiken, zult u deze website verlaten. ViVio bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden.

Reclame. De financiering van de website wordt verzekerd door de reclame, die voor de site dus een bron van inkomsten is. Zij heeft evenwel geen invloed op de inhoud daarvan. De advertentieruimtes worden duidelijk aangegeven door de vermelding “Reclame”. ViVio bvba, uitgever van de website, is een medisch uitgeefbedrijf dat onafhankelijk is van de farmaceutische industrie.
Toepasselijk recht en bevoegde juridische instanties. Uw toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld naar Belgisch recht. De rechtbanken te Brussel zijn bij uitsluiting bevoegd voor elk geschil verband houdende met de toegang tot of het gebruik van deze website.

MediBlog. Onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn de bepalingen in dit deel van toepassing op de blog van MediPedia: MediBlog. MediBlog wordt systematisch gemodereerd door de auteurs (alle berichten worden vóór publicatie op de blog nagelezen door gezondheidsjournalisten)
MediBlog. De op deze blog verspreide informatie is bestemd om rechtstreeks contact tussen patiënten en gezondheidsprofessionals aan te moedigen, niet om het te vervangen. We vestigen er uw aandacht op dat alle commentaren door iedereen kunnen worden gelezen, gebruikt, overgenomen en geciteerd. U hebt niet de mogelijkheid om uw berichten te wissen of te wijzigen, en evenmin om citaten te wissen in andere berichten. In uitzonderlijke gevallen kunt u contact opnemen met de moderators via ons contactformulier. De citaten uit uw berichten kunnen niet gewist worden. Let dus goed op de informatie die u verspreidt. Onze blog is bestemd voor het grote publiek en heeft als doel informatie-uitwisseling over het thema gezondheid te bevorderen. De moderators en de leden moeten zich in alle omstandigheden respectvol en eerlijk gedragen. Door onze blog te gebruiken, verbindt u zich ertoe om alleen informatie te verspreiden die betrouwbaar en correct is vanuit uw kennis en uw persoonlijke ervaring. U garandeert bovendien dat u beschikt over alle rechten, desgevallend met inbegrip van, zonder beperking, van intellectuele eigendom, met betrekking tot de inhoud die u publiceert op Mediblog, die vereist zijn voor een dergelijke publicatie. U garandeert eveneens dat het commentaar en elke andere inhoud die u publiceert op Mediblog, in welke vorm dan ook, geen schade toebrengt aan derden.
Bovendien vragen we u om telkens uw bronnen (verwijzingen, links enz.) te vermelden als dat mogelijk en relevant is. Het is verboden om reclameboodschappen te posten, hetzij in de vorm van tekst, banners of links, hetzij op een andere manier. De moderators behouden zich het recht voor om ongepast bevonden commentaar niet te publiceren zonder de auteur op de hoogte te brengen.

CIM. Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo cim logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.
De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting

Laatste update: juli 2015.