backtotop
Nieuws

Mijn partner kan zijn zaken niet meer beheren. Wat moet ik doen?

Uw partner -of een andere Alzheimerpatiënt uit uw omgeving- kan zijn zaken niet meer zelf beheren omdat zijn begripsvermogen of rationaliteit zijn aangetast. Welke oplossingen hebt u in dat geval?

Reclame

In sommige stadia van de ziekte van Alzheimer is de patiënt niet langer in staat om zijn zaken te beredderen. Taken als oordelen over het nut van een bepaalde uitgave of de lopende rekeningen betalen, worden moeilijk. De patiënt begrijpt gewoon de context niet meer om zijn vermogen te beheren. In sommige gevallen kan hij niet meer schrijven of zelfs niet meer zijn handtekening zetten, waardoor elke beheersactiviteit onmogelijk wordt.

De vrederechter is bevoegd

Als u de bezittingen van een Alzheimerpatiënt wilt laten beheren door een derde, moet u daarvoor een beroep doen op de vrederechter van de woon- of verblijfplaats van de patiënt.Het verzoek kan komen van de patiënt zelf (wat zelden het geval is bij de ziekte van Alzheimer, want de patiënt is doorgaans weinig kritisch tegenover zijn eigen toestand), elke betrokkene (naaste familie, maatschappelijk werk(st)er) of de procureur des Konings. De vrederechter kan die maatregel ook automatisch nemen als hij ze, gezien de toestand van de patiënt, nodig vindt. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren volgens een precies model dat u kunt krijgen bij de griffie van het vredegerecht. U moet er een medisch attest en alle nuttige informatie bijvoegen.

Aanstelling van een voorlopige bewindvoerder

Als de vrederechter het verzoek gegrond acht, zal hij een voorlopige bewindvoerder aanstellen. Die heeft dan als taak de goederen en inkomsten van de patiënt te beheren als een goed huisvader, rekeningen te openen of af te sluiten enz. Hij moet daarover ook rekenschap afleggen. Het is niet de bedoeling dat hij de zaken van de patiënt beheert in diens plaats, wel dat hij hem daarbij bijstaat. In de mate van het mogelijke moet hij daarbij rekening houden met de mening van de patiënt. De bewindvoerder moet dan ook regelmatig in contact blijven met de zieke, nagaan hoe het zit met zijn leefomstandigheden en daarover verslag uitbrengen bij de patiënt, diens familie en de rechter. Die wijst dan ook meestal een nauwe verwant of familielid van de patiënt aan. De voorlopige bewindvoerder is trouwens niet bevoegd voor het volledige beheer van de goederen, maar alleen in die domeinen waarin de Alzheimerpatiënt niet langer zelfstandig kan handelen. Het is de vrederechter die daarover beslist.

Nieuwe bevoegdheden voor de Alzheimerpatiënt

Lange tijd kon het vermogensbeheer alleen overgedragen worden aan een derde als de patiënt minderjarig werd verklaard. Daardoor had hij geen enkel recht meer om zijn zaken in te kijken. Vandaag is de wet hervormd en biedt ze de patiënt meer bescherming. Zo mogen Alzheimerpatiënten voortaan zelf hun voorlopige bewindvoerder aanstellen.De vrederechter kan alleen iemand anders kiezen als hij daar gegronde redenen voor heeft, die hij moet toelichten.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de (…)

Opname in een instelling: een moeilijke beslissing Als een patiënt met de ziekte (…)

Alzheimer - Leven met - Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging Verpleegkundigen kunnen de door de arts (…)

Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer